מדיניות פרטיות

משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם ברישום לאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה (לרבות כל החברות המנויות לעיל ו/או כל חברה אחרת שהינה (או שתהיה) חלק מהחברה כהגדרתה לעיל (להלן “חברות קשורות”)) וכן להעברת ו/או שיתוף המידע בין החברות הקשורות ו/או לצדדים שלישיים לשם המטרות האמורות להלן, כולן או חלקן . המידע במאגרים יכלול את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו.

2. המאגרים ישמשו את החברה , לרבות החברות הקשורות ו/או מי מהן למטרות הבאות: שיפור האתר, השירותים והתכנים שמוצעים על ידי החברה; ניתוח נתונים; התאמת שירותים למשתמשים בהתאם למאפיינים והעדפות של משתמשים שונים; רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר; ליצור קשר עם המשתמש; לשלוח למשתמש חומר שיווקי ו/או פרסומי (בין על ידי החברה, לרבות החברות הקשורות ו/או מי מהן ובין על ידי מי מטעמן, לרבות צדדים שלישיים) בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון (SMS/MMS) או בכל אופן אחר; בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; השימוש במידע ייעשה על פי התנאים האמורים כאן ועל פי הוראות כל דין.
3. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על אבטחת המידע. אמצעים אלה מצמצמים את הסיכוי לחדירה בלי מורשית , אך אינם נותנים בטחון מוחלט. לכן, אין באפשרותה של החברה להתחייב באופן חד משמעי לכך שלא תהיה גישה בלתי מורשית למידע.
4. החברה לא תעביר את המידע האישי אודות משמשים לצד שלישי כלשהו (האמור לא כולל העברת מידע בין החברות הקשורות). על אף האמור, החברה לרבות החברות הקשורות, תהיה רשאית לחשוף את המידע ו/או להעבירו, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בהתקיים אחד התנאים הבאים:
א. התקבלה הסכמת המשתמש להעברת המידע.
ב. חשיפת המידע ו/או העברתו נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או לשם אספקת שירותים ו/או ציוד למשתמש.
ג. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה בו יתקבל צו שיפוטי ו/או צו מרשות מוסמכת כלשהי המורה למסור את המידע ו/או כל חלק ממנו למוציא הצו ו/או לצד שלישי.
ד. במקרה של מחלוקת משפטית.
ה. במקרה בו יימצא, כי פעולות משתמש באתר מפירות את תנאי השימוש בו.
ו. במקרה שבו החברה, לרבות החברות הקשורות ו/או איזו מהן תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או את פעילות האתר לגוף אחר, לרבות בדרך של מיזוג, מכירת פעילות, העברת מניות ו/או בכל דרך אחרת – ובלבד שהגוף אליו יעבור המידע יקבל על עצמו את תנאי השמירה על פרטיות המשתמשים באתר.
5. יתכן שהאתר ישתמש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף ובכלל זה לשם איסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע. המשתמש מתכים להשתלת קבצים אלה במחשבו, לשימוש במידע האגור בהם ולזיהויו על פיו